ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ เกษนาค
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการจรัญ อาจารสุโภ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการวิชัย ชินวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติศักดิ์ เกษี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติพัฒน์ พัฒน์ธนะจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด มีสด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรภา สอนพิมพ์พ่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกวินนา โชคอำนวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกภักค์ มนต์เทียนชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองย้อย หอมหวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ เหมือนอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ดุลย์มา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ โปร่งพรมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ ภูโสดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :