ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนพนธ์ หนูเมือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
ครู คศ.2

นางรัชณี รักนาค
ครู คศ.3

นางสาววนัชพร สกุลฮูฮา

นางสาวภานุมาศ แซ่โล้ว