ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชณี รักนาค
ครู คศ.3

นางชลันดา ฐานันดร
ครูผู้ช่วย

นางสาวแอนเน็ต อีไปร์
ครูชาวต่างชาติ

Miss XU CUI HUA
ครูต่างชาติภาษาจีน