ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชณี รักนาค
ครู คศ.3

นางสาวแอนเน็ต อีไปร์
ครูชาวต่างชาติ