ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สิริศักดิ์ ธนภูมิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางปิยะนุช ผลแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2