ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปิยะนุช ผลแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธณาวุฒิ อาริวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2