ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นพฤทธิ์ ฟักแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภัทรพล ฤทธิ์เทพ
พนักงานราชการ