ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา เมืองคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายอธิชัย ชมมณี
ครูผู้ช่วย