ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ
ครู คศ.1

นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1