ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ
ครู คศ.2

นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
ครู คศ.2

นายธนากร แตงอ่อน
ครูผู้ช่วย