ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายสังวาลย์ ชูจิ๋ว

นายมานัส อยู่แก้ว

นายเจ็ก กันทอง