ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเลิศชนิสร คำกองแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวสมพร พิลาลี
ครู คศ.1