ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมพร พิลาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเลิศชนิสร คำกองแก้ว
ครู คศ.2