ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุทธินัย โนรี
ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิศาชล ศรีชัยวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1