ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุทธินัย โนรี
ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิศาชล ศรีชัยวงศ์
ครูผู้ช่วย