ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.เอกวิทย์ มั่งอะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชณี รักนาค
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายเลิศชนิสร คำกองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ