ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อภิชาติตระกูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2535 – 25 ธันวาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อภิชาติตระกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2537 – 12 สิงหาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง อินทพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 สิงหาคม 2539 – 15 มกราคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง อินทพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราคม 2542 – 21 พฤศจิกายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวิมล โพธิ์กลิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวิมล โพธิ์กลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547 - 29 ธันวาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ กระต่ายทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธันวาคม 2548 – 15 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายหาญ หงษ์ยนต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มกราคม 2553 – 24 มกราคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ สมนอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มิถุนายน 2556 - 2 ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ ภูโสดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2558-17 พฤษภาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายทวินทร์ อุดมสุข
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561