ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.บรรจบ ภูโสดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชณี รักนาค
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายเลิศชนิสร คำกองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน