ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย.)
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560
 

ระดับชั้น   

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓๘

๒๔

๖๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๖

๒๓

๖๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๔

๔๓

๘๗

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๒๘

๙๐

๒๑๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๗

๑๙

๔๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๓

๒๕

๔๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒๑

๓๐

๕๑

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๗๑

๗๔

๑๔๕

รวมทั้งสิ้น

๑๙๙

๑๖๔

๓๖๓


ข้อมูลนักเรียนปีการศีกษา 2559

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๔๘

๒๕

๗๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๕๐

๔๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๕

๒๔

๕๙

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๓๓

๘๙

๒๒๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๓๗

๓๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๖

๓๕

๖๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒๑

๒๓

๔๔

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๘๔

๙๔

๑๗๘

รวมทั้งสิ้น

๒๑๗

๑๘๓

๔๐๐

ข้อมูลนักเรียนปีการศีกษา 2558

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๖๐

๓๗

๙๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๑

๒๘

๖๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๖

๓๑

๖๗

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๓๗

๙๖

๒๓๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๔๒

๔๕

๘๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๒

๒๖

๔๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒๘

๔๒

๗๐

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๙๒

๑๑๓

๒๐๕

รวมทั้งสิ้น

๒๒๙

๒๐๙

๔๓๘

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

33

24

57

มัธยมศึกษาปีที่ 2

37

30

67

มัธยมศึกษาปีที่ 3

34

34

68

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

104

88

192

มัธยมศึกษาปีที่ 4

31

31

62

มัธยมศึกษาปีที่ 5

29

31

60

มัธยมศึกษาปีที่ 6

30

32

62

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

90

94

184

รวมทั้งสิ้น

194

182

376

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

38

26

64

มัธยมศึกษาปีที่ 2

33

34

67

มัธยมศึกษาปีที่ 3

27

26

53

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

98

86

184

มัธยมศึกษาปีที่ 4

28

39

67

มัธยมศึกษาปีที่ 5

27

27

54

มัธยมศึกษาปีที่ 6

8

13

21

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

63

79

142

รวมทั้งสิ้น

161

165

326

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

37

31

68

มัธยมศึกษาปีที่ 2

40

30

70

มัธยมศึกษาปีที่ 3

26

30

56

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

103

91

194

มัธยมศึกษาปีที่ 4

28

33

61

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10

26

36

มัธยมศึกษาปีที่ 6

9

15

24

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

47

74

121

รวมทั้งสิ้น

150

165

315