ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
แผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ปีการศึกษา 2558
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           :     3 - 2 - 2
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        :     2 - 2 - 2

         รวม  :         13   ห้อง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.03 KB