ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission)
        ๑. พัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
          ๒. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

๓. ส่งเสริมบุคลกร จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพ
๖. พัฒนาสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๒. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ
๔. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๕. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอ และค่านิยมที่พึงประสงค์
๖. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะอาชีพ
๗. ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง