ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          วิสัยทัศน์  (Vision)

                   
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
มีคุณธรรมจริยธรรม เน้นทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 ปรัชญาของโรงเรียน     
 
          เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา
 
กลยุทธ์
 
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
มีความเป็นมืออาชีพ
๓. ปลูกฝักคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักษยภาพ เน้นทักษะอาชีพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน