ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำอธิบายตราประจำโรงเรียน

1. ห่วงประสานกัน 3 ห่วง    หมายถึง ราษฎร 3 อำเภอร่วมมือกันสร้างโรงเรียน

2. เทียน 1 เล่ม                หมายถึง ครูอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชน

3. ตำรา 1 เล่ม                หมายถึง วิชาความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้

สีประจำโรงเรียน
 
สีประจำโรงเรียน :   ชมพูเทา
คำอธิบายสีประจำโรงเรียน
1.  ชมพู หมายถึง ความรักความสามัคคี
2.  เทา   หมายถึง สติปัญญา