ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ

จังหวัดกำแพงเพชร มีเขตติดต่อกัน 3 อำเภอ ดังนี้

     ทิศเหนือและทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

     ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

     ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร

 

     โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนลานกระบือวิทยา    

โดยที่ นายสมพล   ตันติสันติสม ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยาได้มอบหมายให้ 

นายอำนวย อภิชาติตระกูล  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา เริ่มจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่

16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2533 โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา ต่อมา ในวันที่ 20 สิงหาคม

พ.ศ. 2534  นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1กำแพงเพชรได้พิจารณา

ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสดจำนวน 283,000 เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน40-0-6.25 ไร่

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยมอบผ่านคณะกรรมการสภาตำบลโนนพลวง (ปัจจุบันเป็น

ตำบลจันทิมา)  ซึ่งคณะกรรมการสภาตำบลได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินได้ตามความประสงค์

ของผู้แทนราษฎร  แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประเภทป่าเสื่อมโทรม

นายวารห์ มุสิกะปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

(ตำแหน่งในขณะนั้น) จึงได้ติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา เพื่ออนุมัติประกาศจัดตั้ง

เป็นโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

 

     ปีการศึกษา 2535 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียน

ศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตำบลโนนพลวง

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2535 เป็นปีครบรอบ 100 ปี 

 

     ของกระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา จึงประกาศให้โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

เป็นโรงเรียนอนุสรณ์ 100 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญได้เห็นชอบ

ให้อนุมัติให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   

       โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ รับผิดชอบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของเยาวชนในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 376 คน คณะครูจำนวน 18 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ผู้บริหารปัจจุบันคือ ดร.บรรจบ ภูโสดา