ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1/ม.4
28 มี.ค. 62 จัดตารางเรียน 1/2562
26 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 ทำงานประกันของโรงเรียน
25 มี.ค. 62 ทำหลักสูตรทวิศึกษา
22 มี.ค. 62 ส่ง Bookmark ม.2/ม.4/ม.1/ม.5
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับนักเรียน ม.1/ม.4
20 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 สอบแก้ตัว-ส่งผลการสอบแก้ตัว ม.3/ม.6
20 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ ม.3/ม.6
20 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.3/ม.6
18 มี.ค. 62 ถึง 19 มี.ค. 62 ส่ง Bookmark ม.3/ม.6
18 มี.ค. 62 ถึง 19 มี.ค. 62 ปฐมนิเทศ/ประชุมการฝึกงานนักเรียนทวิฯ
15 มี.ค. 62 ปัจฉิมนักเรียน ม.3/ม.6
งานแนะแนว
12 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายภาค 2/2561
งานวิชาการ
01 มี.ค. 62 ผู้อำนวยการใหม่มาบรรจุที่โรงเรียน
ดร.เอกวิทย์ มั่งอะนะ
สุภาพ งานบุคคล
14 ก.พ. 62 ถึง 16 ก.พ. 62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
12 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือ/ชุดปกติขาว บริหารทั่วไป
11 ส.ค. 61 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้
พรานกรต่ายพิทยาคม/ลานกระบือวิทยา วิชาการ
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ/สับดาห์ห้องสมุด/วันอาเซียน/สัปดาห์วิทยาศาสตร์
หอประชุมโรงเรียน
29 มิ.ย. 61 ร่วมสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 61 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
บริหารทั่วไป/อบต.จันทิมา
07 มิ.ย. 61 โครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม
หอประชุมโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน)
31 พ.ค. 61 ถึง 02 มิ.ย. 61 อบรมค่ายพุทธบุตร จังหวัดตาก
อบต.จันทิมา
22 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 วันเปิดเทอมวันแรก 1/2561
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่67
30 พ.ย. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60 ค่ายพุทธพุทธ จังหวัดตาก (อบต.จันทิมา)
22 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง 2/2560
22 พ.ย. 60 นายอำเภอลานกระบือออกตรวจเยี่ยม
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ/วันภาษาไทย/วันวิทย์
07 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60 สอบกลางภาค1/60
15 มิ.ย. 60 ถึง 17 มิ.ย. 60 เข้าค่ายพุทธบุตร ม.1/ม.4 จ.ตาก
อบต.จันทิมาร่วมกับโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม เข้าค่ายธรรมะ "ค่ายพุทธบุตร" 
ธุดงสถานอยู่สุขเจริญ จังหวัดตาก อบต.จันทิมา
13 มิ.ย. 60 สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
หอประชุมโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
12 มิ.ย. 60 ถึง 20 มิ.ย. 60 สอบแก้ตัว 0,ร,มส. ครั้งที่ 2
สุภาพ งานวัดและประเมินผล
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
ข้าราชการ นางสาวนิศาชล ศรีชัยวงค์
06 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/2560
สุภาพ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ
28 ก.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
งานวัดและประเมินผล
23 ก.ย. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ครูสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย
16 ก.ย. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ครูปรัชญาพร มะยมหิน
09 ก.ย. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ครูยุบลวดี ลุสมบัติ
02 ก.ย. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ครูเลิศชนิสร คำกองแก้ว
26 ส.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ครูรัชณี รักนาค
19 ส.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ครูอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม
05 ส.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ครูธราภรณ์ หงษ์ยนต์
04 ส.ค. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
04 ส.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
04 ส.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
04 ส.ค. 59 วันอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
04 ส.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
04 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
ครูกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
29 ก.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดสุภาพ ครูสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ
25 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 สอบกลางภาค 1/2559
ชุดนักเรียน งานวิชาการ (วัดและประเมินผล)
22 ก.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดสุภาพ ครูนาฏชนก สิงห์วี
15 ก.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดสุภาพ ครูชลันดา ฐานันดร
08 ก.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
สุภาพ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ
01 ก.ค. 59 พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
ชุดลูกเสือเต็มยศ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดนักเรียน นางสาวสมพร พิลาลี
30 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 1 วิชา
สุภาพ วิชาการ (ครูรัชณี รักนาค)
29 มิ.ย. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน งานวัดและประเมินผล
23 มิ.ย. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดนักเรียน ครูนิศาชล ศรีชัยวงศ์
23 มิ.ย. 59 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานวัดและประเมินผล
19 มิ.ย. 59 ถึง 21 มิ.ย. 59 อบรมค่ายพุทธบุตร จังหวัดตาก
อบต.จันทิมา จัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 59 ณ จังหวัดตาก
ชุดสุภาพ ครูกิ่งอุไร แสงเทียนปรไพ /อบต.จันทิมา
17 มิ.ย. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดนักเรียน ครูสุทินัย โนรี
16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ครูกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
16 มิ.ย. 59 เลือกสภานักเรียน 2559
ชุดนักเรียน งานสภานักเรียน (นายอธิชัย ชมมณี)
13 มิ.ย. 59 ถึง 15 มิ.ย. 59 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานทะเบียนและวัดผล
10 มิ.ย. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดนักเรียน ครูธัญณัช สีขาว
09 มิ.ย. 59 พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ 70 ปี
ใส่เสื้อเหลือง งานบริหารทั่วไป
08 มิ.ย. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว
งานวัดและประเมินผล
03 มิ.ย. 59 ส่งผลการสอบแก้ตัว
งานวัดและประเมินผล
03 มิ.ย. 59 อบรบคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดนักเรียน ครูศรัณย์ภัทร เสน่ห์พูดเมืองคง
01 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2559
บริหารทั่วไป
27 พ.ค. 59 อบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ชุดนักเรียน ครูกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
23 พ.ค. 59 ถึง 25 พ.ค. 59 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานวัดและประเมินผล
17 พ.ค. 59 เลือกชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
16 พ.ค. 59 วันเปิดภาคเรียน 1/2559
วิชาการ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
แต่งกายสุภาพ สังคมภาษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 ก.ค. 58 สนทนากลุ่มสภานักเรียน โดย รพ.สต.จันทิมา
ณ ห้องประชุมสามห่วง โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม พร้อมนักเรียน 30 คน
สุภาพ งานกิจการนักเรียน
24 ก.ค. 58 นำเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานกระบือรวมใจ มุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน ร่วมจัดแสดงผลผลิตในโครงการมินิฟาร์ม (Mini Farm)
สุภาพ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
22 ก.ค. 58 ประชุมการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า
สุภาพ วิชาการ
22 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นักเรียน วิชาการ
19 ก.ค. 58 ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน
สุภาพ งานบุคคล
18 ก.ค. 58 ผอ.ร่วมงานคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
สุภาพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
17 ก.ค. 58 การรับการประเมินการจัดการเรียนการสอน CBL
สุภาพ วิชาการ
17 ก.ค. 58 ถึง 18 ก.ค. 58 การแข่งขันกีฬากลุ่มอำเภอลานกระบือ
ชุดกีฬา กลุ่มสาระพลศึกษา
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายวิทย์-คณิต,สายนักเรียนช่าง,ธุรกิจ) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หลักฐานการสมัคร 1. วุฒิการศึกษา (ปพ.1)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตนเอง,บิดา มารดา,ผู้ปกครอง) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง,บิดา มารดา,ผู้ปกครอง)
4. หนังสือรับรองผลการเรียน 5. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
ห้องวิชาการ แต่งกายสุภาพชุดนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ
11 ธ.ค. 55 ถึง 13 ธ.ค. 55 สมศ. ประเมินโรงเรียนรอบ 3
ชุดสุภาพเรียบร้อย
26 ต.ค. 55 อบรมหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง
โรงแรมลีลาวดี ปาร์คโฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนานักวิจัยศตวรรษที่ ๒๑ เครือข่ายห้องสมุดบูรณาการ
21 ส.ค. 54 ถึง 23 ส.ค. 54 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้ น้อมนำภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 3
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้ น้อมนำภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมดูงาน ณ อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี นายหาญ  หงษ์ยนต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
กลุ่มเครือข่าย
17 ส.ค. 54 ถึง 18 ส.ค. 54 ร่วมงานสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2554 ภาคเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 17  สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
สพม. 41
09 ส.ค. 54 ประชุมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดินต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554
ด้วยอำเภอลานกระบือได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดินต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 จึงได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดย ครูเลิศชนิสร คำกองแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ทีว่าการอำเภอลานกระบือ
06 ส.ค. 54 ถึง 10 ส.ค. 54 ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"
ครูธงชัยได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาฟุตซอล  ตะกร้อหญิง มวยไทยสมัครเล่น ในรอบคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป
สพม. 41
04 ส.ค. 54 ถึง 07 ส.ค. 54 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครูปรัชญาพร ได้นำเนตรนารีเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และฉลองครบ ๑๐๐ ปีลูกเสือไทยปี ๒๕๕๔ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุม จำนวน ๖๒๐ คน
สพม. 41
30 ก.ค. 54 ถึง 31 ก.ค. 54 การประชุมปฏิบัติการ \\
สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสุมด สู่ห้องสมุด 3D ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูรัชนี รักนาค ครูอนุสรา พรมเสน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา เวลา 08.30-16.30 ณ
สพม. 41
29 ก.ค. 54 ถึง 31 ก.ค. 54 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าสู่หน่วยและแผนการเรียนรู โดยใช้สื่อเทคโนโลยี Social Net Work ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพือ่ปรฏิรุปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เข้ารับการอบรมโดย ครูสุวรรณา เมืองคง
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
27 ก.ค. 54 ถึง 28 ก.ค. 54 สอบกลางภาคปีการศึกษา 2554
คณะครูทุกท่าน
26 ก.ค. 54 ศึกษาดูงาน
คณะครูโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมและลูกจ้างประจำ ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานภายนอก อีกทั้งมีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
25 ก.ค. 54 ถึง 26 ก.ค. 54 การอบรมพัฒนาเว็บไซต์และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการความรู้/ครูปรัชญาพร,สุธาทิพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการความรู้ (KM)
สพม. 41
20 ก.ค. 54 สรุปรายงานผลการจัดโครงการอิ่มบุญฯ /ครูสุวรรณา
โรงเรียนทำการประเมิน และสรุปผลการจัดโครงการอิ่มบุญฯ พร้อมข้อมูลประมวลภาพการจัดกิจกรรม จัดส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โครงการอิ่มบุญฯ) เลขที่ 4 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
สพม.41
09 ก.ค. 54 ถึง 10 ก.ค. 54 อบรมขยายผล เรื่อง young learner Assesment / กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อบรมขยายผล เรื่อง young learner Assesment  วันที่ 25-26 มิ.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป /ผู้รับผิดชอบ... กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

สพม.41
08 ก.ค. 54 รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด / หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมภาพถ่ายเป็นซีดีรูปภาพ หรือรายงานผลและรูปภาพที่สำคัญ ทาง E-mail : naree_ree@hotmail.com  ส่งภายในวันที่ 8 ก.ค. 54 /ผู้รับผิดชอบ ... หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
สพม.41
08 ก.ค. 54 ถึง 10 ก.ค. 54 โครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน /ครูสุวรรณา
โครงการ "อิ่มบุญ 99 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
สพม.41
04 ก.ค. 54 ถึง 08 ก.ค. 54 อบรมครูผู้นำคณิตศาสตร์ (Master Teacher) /ครูวิโรจน์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) ดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ครูกลุ่มระดับสูง) โดยจัดให้มีการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ (ให้นำ note book ไปด้วย) /ผู้รับผิดชอบ ครูวิโรจน์  ปิติพืช
สสวท
01 ก.ค. 54 ประชุมการจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสพในสถานศึกษา/ครูเลิศชนิสร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสพในสถานศึกษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 1 ก.ค. 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 1 อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนวัชระวิทยา ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของสถานศึกษาไปด้วย/ผู้รับผิดชอบ ครูเลิศชนิสร  คำกองแก้ว

สพม.41
27 มิ.ย. 54 ถึง 28 มิ.ย. 54 โครงการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสแด่เยาวชนไทย ปี 2554/วิชาการ
จ.พิษณุโลก ร่วมกับ บจ.โอสถสภา และ สพม.39 จัดทำโครงการสร้างความเท่าเทียมแด่เยาวชนไทย ระว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 54 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มภ.พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จ.พิษณุโลก โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือผู้แทนพระองค์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด / ผู้รับผิดชอบ ...วิชาการ
สพม.39
27 มิ.ย. 54 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลานกระบือ / ครูรัชณี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ / ครูรัชณีเข้าร่วมประชุม
อำเภอลานกระบือ
26 มิ.ย. 54 กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด /หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตลอดเดือน มิ.ย. 54
2. อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธง และเสียงตามสาย
3. ร่วมประชาสัมพันธ์ คำขวัญ "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน" / หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
สพม.41
25 มิ.ย. 54 ส่งแบบสำรวจการตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู/บริหารทั่วไป

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังโรงเรียนในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการสำรวจสภาพการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครู และส่งกลับที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขที่ 74/11 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 25 มิ.ย.54 /ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
22 มิ.ย. 54 ประชุมโครงการ "ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน"/ครูวิโรจน์
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ร่วมกับอำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรมโครงการ "ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน" ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์นิทรรศการ ปิยชาตินิทรรศการ ปิยชาตินิทรรศ สถานีผลิตลานกระบือ / ครูวิโรจน์เข้าร่วมประชุม
ปตท.สผ. ร่วมกับอำเภอลานกระบือ
22 มิ.ย. 54 อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา / หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม หอสวดมนต์วัดครูยาง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 08.00-12.30 น.
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
22 มิ.ย. 54 ประชุมผู้บังคับบัญชา ลูกเสืออาสา กกต./ครูเลิศชนิสร
ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเทพนคร โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
22 มิ.ย. 54 ส่งข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน / ฝ่ายทะเบียน
ส่งข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554
สพม.41
14 มิ.ย. 54 ส่งข้อมูลกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง/หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
รายงานการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามแนวปฏิบัติและภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทราบ
สพม.41